Mødedato: 09-10-2015

Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvormed Nordjyllandsværket A/S1 køber Nordjyllandsværket fra Vattenfall A/S. Nordjyllandsværket er et såkaldt centralt kraftvarmeværk, der producerer elektricitet, varme og systemydelser. Med transaktionen vil Aalborg Energi-koncernens varmeproduktion udgøre ca. 84 pct. af den samlede produktion på markedet, hvilket udelukkede behandling efter den forenklede anmeldelsesprocedure. Det var dog KFSTs vurdering, at stigningen i koncentrationen ikke ville skade konkurrencen, da varmeforsyningsloven regulerede prissætningen og dikterede anvendelse af det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Et princip, der udelukkede, at der kunne opnås en egentlig fortjente, men alene sikres dækning til omkostningerne. KFST så dog en risiko for en misallokering af de betydelige fælles omkostninger ved at producere både varme og elektricitet. I modsætning til varmeområdet måtte der gernes opnås en fortjeneste på elektricitet, hvorfor den fusionerede enhed evt. kunne belaste varmeområdet med en uforholdsmæssig stor andel af fællesomkostninger. Parterne fremførte dog, at varmeforsyningsloven ville modvirke højere priser, sammenlignet med et kontrafaktisk scenarium, hvor Nordjyllandsværket fortsat var ejet af Vattenfall. Et synspunkt, der blev accepteret af KFST. I Aalborg Energi-koncernen indgik også Aalborg Varme A/S, der distribuerede fjernvarme til varmekunderne i Aalborg Kommune. Transaktionen medførte derfor også en styrkelse af den vertikale forbindelse mellem produktion og distribution af fjernvarme i Aalborg Kommunes varmeforsyningsnet. Imidlertid regulerer varmeforsyningsloven den pris, som varmeselskaberne må opkræve for distribution af fjernvarme gennem hvile-i-sig-selv princippet, som det er tilfældet for produktion af varme. Samlet set vurderes den stigende koncentration på markedet for produktion af fjernvarme og styrkelsen af den vertikale forbindelse mellem produktion og distribution af varme derfor ikke at have nogen væsentlig skadelig effekt for fjernvarmekunderne i Aalborg Kommune. Transaktionen fører ikke til stigende koncentration på markedet for engrossalg af fysisk elektricitet, og fusionen vil derfor ikke have nogen væsentlig skadelig effekt på dette marked. Derudover vurderes transaktionen ikke at have nogen væsentlig skadelig effekt på markedet for systemydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant