Mødedato: 22-06-2011

Aftale om leje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) fandt Konkurrencestyrelsen, at FC Nordsjællands lejebetaling for Farum Park lå under markedsniveauet ved kontraktens indgåelse, og at der var tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. KL § 11 a, hvilket blev indstillet og taget til efterretning af Konkurrencerådet. Den ulovlige statsstøtte blev ikke påbudt tilbagebetalt. Sagen var i øvrigt genstand for et processuelt saganlæg vedr. omfanget af partsindsigten under aktindsigtsreglerne, da Konkurrencestyrelsen til brug for behandlingen havde indsamlet en række markedsdata. Disse ønskede FC Nordskælland aktindsigt i. Konkurrencestyrelsen ønskede dog at kunne tilbageholde nogle af disse, grundet karakteren af erhvervshemmeligheder m.v. Sø- & Handelsretten havde indrømmet aktindsigt i et videre omfang end Konkurrencestyrelsen havde ønsket, men måtte efterfølgende delvist imødekomme dette. Der var dog fortsat dokumenter, som Konkurrencestyrelsen ønskede at tilbageholde. Højesteret tiltrådte, at dette kunne ske (sag gengivet i UfR 2011.616H). I separat aktindsigt afviste ankenævnet, at der kunne indrømmes aktindsigt til konkursboet efter FC Nordsjælland, idet dette ikke var part i konkurrencesagen, efter at FC Nordsjælland var overdraget til en ny enhed. Dette gjaldt, uanset at konkursboet forsøgte at anfægte denne overdragelse.