Mødedato: 23-06-2010

Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9 (Hellers Yachtværft)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til Hellers Yachtværft ApS var under markedspris, hvorfor der var tale om ulovlig statsstøtte efter KL § 11 a. Konkurrencerådet pålagde Tårnby Kommune at ændre lejekontrakten, således at udlejning skete til markedspris. Endvidere påbød rådet, at Hellers Yachtværft skulle betale kr. 80.000,00 tilbage til Tårnby Kommune, idet det var ulovligt modtaget statsstøtte. Konkurrenceankenævnet tillagde ikke klagen opsættende virkning (kendelse af 31/8-2010). Hjemvist af ankenævnet (kendelse af 10/2-2011), mhp fornyet fastlæggelse af det tilbagebetalingspligtige beløb. Opretholdelse af Konkurrencerådets afgørelse (kendelse af 13/1-2012). På baggrund af hjemvisning af sagen hævede konkurrencerådet tilbagebetalingsbeløbet fra kr. 80.000,00 til kr. 800.000,00 ved afgørelse af 22/6-2011. Efter en konkret vurdering, hvor Sø & Handelsretten forkastede en af de indhentede vurderinger, fandt Sø & Handelsretten det ikke godtgjort, at den opkrævede pris ikke skulle være markedsbaseret.