Mødedato: 24-03-1999

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner (Mastesag I)

Resumé

Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien i Danmark havde udarbejdet et aftalekompleks, bestående af 8 standardkontrakter og 2 procedurebeskrivelser,vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner, herunder høje bygninger,skorstene m.v. Aftalekomplekset, og navnlig procedurebeskrivelserne, indeholdte meget detaljerede retningslinier for hvilke elementer, der skulle tages i betragtning ved aftaleindgåelsen, herunder vederlag og løbende leje. Rådet så en risiko for en uniformering af vilkår på tværs af hele branchen, som følge heraf. Endvidere indeholdte visse af standardkontrakterne en uopsigelighedpå 10 år, hvilket potentielt vil have en konkurrencebegræsning til følge. Forudsat perioden med uopsigelighed blev nedsat fra 10 til 5 år kunne der indrømmes fritagelse jf. KL § 8, stk. 1.