Mødedato: 16-05-2016

Alfa Quality Moving AB m.fl. v. Konkurrensverket

Resumé

De svenske konkurrencemyndigheder (Konkurrensverket) havde i en afgørelse fra 2014 indetificeret en 5 årige konkurrenceklaususl, som ikke accessorisk til en fusionen, samt en per see (objekt) overtrædelse af hvad der svarer til kl § 6. Under reglerne om fusionskontrol anses 2 årige konkurrenceklausuler normalt som accessoriske, dvs. nødvendinge for fusionen, og som konsekvens heraf umiddelbart legale. Derimod er det i princippet åben hvad der gælder såfremt kluausulen gælder længere end de 2 år og derfor ikke er accessorisk omend litteraturen peger på at disse må underkastes en konkret vurdering. I forlængelse af sine beslutning havde de svenske konkurrencemyndigheder pålagt parterne betydelige bøder samt afvist relevansen af nærmere analyser af klausulens evne til at begrænse konkurrencen. Parterne indbragte afgørelserne for STOCKHOLMS TINGSRÄTT, der underkendte afgørelsen. For det første fandt retten ikke at en konkurrenceklausul i sig selv kunne anses som en objekt overtrædelse af konkurrencereglerne. Såfremt den efter omstændighederne kunne anses problematisk måtte dette ske på baggrund af en analyse af dens effekt (effekt-analyse). For det andet fandt retten ikke der var nogle indikationer på af klausulen havde begrænset konkurrencen, hvorfor den heller ikke under en effekt-analyse kunne anses konkurrencebegrænsende. Sagen blev anket til den svenske patent og markedsdomstol, der opretholdt dommen. Indtil 2022 var der ikke parallel dansk praksis, idet KFST i en række afgørelser har set længerevarende konkurrenceklausuler som ikke-accessoriske (se fx Viking Malt Oy’s erhvervelse af Danish Malting Group A/S af 6/5-16) og derfor ikke omfattet af godkendelsen af selve fusionen. Da der ikke blev fulgt op på disse sager synes KFST oprindeligt, at have draget samme konklusion som den svenske domstol, dvs. at ikke accessoriske konkurrenceklausler kun fordømmes efter en konkret analyse. I oktober 2022 (Kundedelingsaftale mellem bl.a. Codeex ApS og Barcode People ApS) fandt Konkurrencerådet dog, at en ikke-accessorisk konkurrenceklausul, anvendt til at oplyse et JV, havde til formål at begrænse konkurrencen.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Anket?

Brancher

N/A