Mødedato: 16-08-2007

CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en underliggende sag om vilkårene for adgangen til Post Danmarks postkasser (sag /4/0120-0100-0204). I denne havde CityMail gjort gældende, at de opstillede vilkår udgjorde et misbrug af dominerende stilling. KFST havde herefter i efteråret 2006 rettet henvendelse til transport- og energiministeren for at afklare om de opstillede vilkår faldt indenfor kl. § 2. Post Danmark havde ved brev af 22. september 2006 fremsat en række bemærkninger til henvendelse, hvilke CityMail ønskede aktindsigt i. Post Danmark tilkendegav i forbindelse hermed, at Post Danmark ikke kunne anerkende, at CityMail blev tillagt partsstatus, men ikke ville modsætte sig at at CityMail fik aktindsigt i det pågældende brev. KFST imødekom herefter CityMails anmodning om aktindsigt uden derved at tage stilling til, om CityMail havde krav herpå efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Den 1. november 2006 fremkom CityMail med en ny anmodning om aktindsigt – denne gang i et brev af 21. september 2006 til Konkurrencestyrelsen fra Post Danmarks advokat, advokat Søren Zinck, indeholdende bemærkninger til CityMails klage af 21. juni 2006. Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 8. december 2006 meddelte styrelsen afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven, men gav CityMail egenacces efter offentlighedsloven i de dele af brevet, der indeholder oplysninger, der direkte vedrører CityMail. CityMail indbragte spørgsmålet for konkurrenceankenævnet, idet man gjorde gældende, at man burde tillægges partsstatus. Dette blev ikke imødekommet. Det er uklart, hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndigheder

Rådet

Regler

Aktindsigt

Udfald

stadfæstet

Opfølgninger

Nej