Mødedato: 29-11-2013

Coss

Resumé

Coss ApS har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erkendt, at virksomheden har overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013 af konkurrenceloven. Overtrædelsen er sket ved, at Coss ApS i en periode på ca. 2 måneder frem til den 20. juni 2014 i sin egenskab af juridisk person har været ansvarlig for, at en af virksomhedens sælgere på foranledning af Coss ApS’ direktør stillede krav om og indgik konkurrencebegrænsende aftaler med en forhandler om, at Coss ApS’ vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal i denne anledning tilkendegive, at sagen i medfør af konkurrencelovens § 23 b vil kunne afgøres uden yderligere strafforfølgning, dersom Coss ApS erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til at betale en bøde på 100.000 kr. Ved fastsættelse af bøden er der lagt vægt på, at der er tale om vertikale prisaftaler om bindende videresalgspriser, samt virksomhedens omsætning. Som formildende omstændigheder ved fastsættelse af bøden er der lagt vægt på, at der var tale om et enkeltstående tilfælde i form af aftaler med en enkelt forhandler, samt at overtrædelsen var af kort varighed. Der er endvidere lagt vægt på, at overtrædelsen ophørte straks efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rettede henvendelse til virksomheden om sagen, og at Coss ApS har samarbejdet med myndighederne om sagens oplysning.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej