Mødedato: 26-02-2010

Danish Agro a.m.b.a.’s og DLG a.m.b.’s overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a.

Resumé

Transaktionen omfattede Danish Agro a.m.b.a.’s (DA) og DLG a.m.b.’s (DLG) overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a. (AAA), idet DLG og DA havde aftalt at opdele AAA mellem sig. Reelt omfattede transaktionen to fusioner, omfattende DA/AAA og DLG/AAA, idet DA/DLG’s opkøb af AAA ikke blev anset for en selvstændig fusion. Baggrunden for transaktionen var endvidere, at AAA var nødlidende. Parallelt med ovenstående to fusioner behandlede rådet en fusion mellem DA og S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel (herefter SAB), der oprindeligt blev anmeldt den 8. oktober 2009 og godkendt den 25. januar 2010. Godkendelsen blev imidlertid efterfølgende tilbagekaldt, da det viste sig, at parterne havde tilbageholdt oplysninger om DA/DLG’s køb af AAA. DA’s overtagelse af SAB blev derfor endelig anmeldt den 25. januar 2010. SAB var ligesom AAA nødlidende. De tre grovvarefusioner skulle derfor vurderes i lyset af de samlede ændringer i markedsforholdene. AAA er et andelsejet grovvareselskab, der forsyner landmænd i Syd- og Midtjylland, på Fyn og på Sjælland med grovvarer, såsom færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, premix- og mineralblandinger m.v. DA er Danmarks næststørste grovvareselskab. Selskabet aftager korn og sælger grovvarer til landmænd i hele Danmark undtagen Nordjylland. DLG er Danmarks største grovvareselskab. Selskabet aftager korn og formidler grovvarer til landmænd i hele Danmark. KFST afgrænsede overordnet produktmarkederne for salg af færdigfoder til i) svin ii) kvæg iii) fjerkræ samt iv) salg af premix- og mineralblandinger. Derudover blev der identificeret overordnede produktmarkeder for salg af v) foderråvarer (sojaskrå, sojakager, rapsprodukter og solsikkeolie), vi) planteværn, vii) såsæd og viiii) gødning samt et marked for ix) indkøb af korn. Alle markederne skulle dog muligvis underopdeles. Ved vurderingen af fusionen accepterede KFST, at AAA vil kollapse uden fusionen, men fandt det sandsynligt, at aktiverne ville blive køb af en ny aktør. Endvidere antog KFST, at fusionen ville skade konkurrencen på markederne for salg af færdigfoder til svin, kvæg og fjerkræ samt markederne for salg af planteværn og foderråvarer. Dette skyldes bl.a., at markederne er præget af to indkøbssamarbejder, hvor DA deltager i det ene indkøbssamarbejde (DLA) og DLG deltager i det andet (DLG/Agro Danmark). KFST fandt det derfor sandsynligt, at fusionerne ville medføre koordinerede virkninger mellem DA’ og DLG’s indkøbssamarbejder. Fusionen kunne dog godkendes ved tilsagn om frasalg af AAA’s foderfabrik på Århus Sydhavn, eller hvis dette ikke lykkedes, frasalg af AAA’s produktionsfaciliteter i Galten. De anmeldte fusioner blev godkendt med de af parterne afgivne tilsagn, der samtidigt blev gjort til vilkår for fusionernes godkendelse, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 1 og 2. På baggrund af en lukket budrunde blev Aarhusegnens produktionsfaciliteter på Århus Sydhavn den 26. maj 2010 solgt til Himmerlands Grovvarer A/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§ 12 e, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 1 og 2

Skadesteorier

Koordineret virkninger

Brancher

Grovvaresalg til landbruget

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Salg af færdigfoder til svin. Salg af færdigfoder til kvæg og fjerkræ. Salg af premix- og mineralblanding, foderråvarer, planteværn såsæd og gødning. Salg af korn