Mødedato: 04-08-2008

Dansk Svejseteknik vs. Promecon (dom)

Resumé

Parterne, der begge drev konstruktionsvirksomhed, havde indgået en aftale, hvori en kundeklausul var indeholdt. Efter aftalen måtte sagsøgte ikke kontakte eller give tilbud til en navngiven koncern, hvilket sagsøgte efterfølgende havde gjort. Byretten fandt, at kundekluasulen i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og at aftalen ikke kunne undtages, jf. § 7, stk. 1 eller § 8, stk. 1. Landsretten fandt, at aftalen meller partnerne kun havde virkning for forholdet mellem parterne, hvorfor klausulen ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på, at det i aftalen omtalte selskab havde valgt et andet tilbud end sagsøgtes, hvorfor klausulen ikke har haft konkurrencebegrænsende betydning for andre parter på markedet.