Mødedato: 07-03-2011

DI Services klage over Hillerød Kommunes praksis for efterbetaling efter fritvalgsordningen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal herved vende tilbage i sagen vedrørende DI Services klage over Hillerød Kommunes praksis for efterbetaling af frit valg-leverandører, som styrelsen modtog den 26. juni 2009, og som styrelsen ved afgørelse af 3. september 2010 besluttede at indstille behandlingen af. Socialministeriet har med henvisning til styrelsens afgørelse i ovennævnte klagesag henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har præciseret overfor styrelsen, at kommunernes forpligtelse til at efterbetale leverandører ved konstateret underprissætning efter servicelovens § 91, stk. 9 kan gøres gældende længere tilbage i tiden end 1 år og tidligst fra 2005, hvor frit leverandørvalg blev indført 2. Som følge heraf finder den l-årige forældelsesfrist i konkurrencelovens § 11 b, stk. 3 ikke anvendelse på efterbetalingskrav i henhold til serviceloven, idet bestemmelsen viger for sektorspecifik regulering. På baggrund af Socialministeriets præcisering af servicelovens § 91, stk. 9 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet det nødvendigt at genoptage behandlingen af DI Services klage over Hillerød Kommunes efterbetalingspraksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at efterbetalingskrav kan gøres gældende for underprissatte ydelser i årene 2005 (fra og med den 20. maj 2005), 2006 og 2007, idet disse krav ikke, som først antaget, var forældede på det tidspunkt, hvor DI Service klagede til styrelsen. Da efterbetalingskrav blev rejst overfor styrelsen inden krav blev forældet, skal Hillerød Kommune derfor gennemføre efterbetaling til de leverandører, som har leveret underprissatte ydelser i denne periode. Såfremt Hillerød Kommune bekræfter, at man vil gennemføre ovennævnte efterbetaling, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretage sig videre i sagen eller indbringe sagen for Konkurrencerådet med henblik på at udstede et påbud efter konkurrencelovens § Il b, stk. 2, nr. 3.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej