Mødedato: 26-02-2003

DONG A/S erhvervelse af enekontrol med EnergiGruppen Jylland A/S

Resumé

Sagen vedrørte DONG A/S’ erhvervelse af enekontrol med EnergiGruppen Jylland A/S. DONG A/S er moderselskab for en række datterselskaber med aktiviteter inden for el-, olie- og særligt naturgassektoren. DONG A/S er helejet af den danske stat. EnergiGruppen Jylland A/S er moderselskab for en række selskaber med aktiviteter inden for bl.a. produktion og distribution af el- og fjernvarme. Endvidere ejer EnergiGruppen minoritetsejerandele i bl.a. elproduktions- og elhandelsselskaber. Inden fusionen var EnergiGruppen Jylland ejet af Herning Kommune (ca. 98%) og en række omegnskommuner (ca. 2%). Fusionen kunne godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12, stk. 1, nr. 1 og §12a, stk. 1, nr. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Efterforskning, udvinding og produktion af naturgas. Transport og lagring af naturgas. Handel og salg af naturgas. El produktion. El distribution. Handel og salg af el. Fjernvarme