Mødedato: 05-03-2015

e-takeaway vs. just eat (JustEat II)

Resumé

Sagen vedrørte, om Just-Eat havde en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler for pizzeriaer i Danmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008, samt om denne stilling var misbrugt på en måde, som påførte e-takeaway og Pizza.dk et tab. Derudover henlå spørgsmålet om, hvorvidt Just-Eat havde indgået konkurrencebegrænsende aftaler, og om Just-Eat havde krænket e-takeaways rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. Da Sø & Handelsretten ikke på det foreliggende grundlag kunne foretage en afgrænsning af det relevante marked, kunne retten ikke vurdere ,om der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens §§ 6 og 11, hvorfor Just-Eat blev frifundet herfor. Just-Eats brug af bl.a. ”takeaway” og ”e-takeaway” udgjorde ikke en krænkelse af e-takeaways figurmærke og forretningskendetegn, idet betegnelserne måtte anses for beskrivende for en bestemt type virksomhed. Retten frifandt derfor også Just-Eat for overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringsloven. Sagen blev oprindeligt anket til landsretten, men synes hævet inden domsforhandling. Sagen rejser dog spørgsmål om, hvorvidt online madudbringning er et selvstændigt marked. Dette er traditionelt afvist jf. fx den svensk Pizza24 (2015), men formentlig kan der i dag identificeres et online marked for udbringning af fx mad, der både omfatter bestilling og udbringning. Se også Frederiksbergs rets dom af 7 FEB 2014 – E-takeaway ApS vs. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

restauration