Mødedato: 20-06-2007

Elsams elpriser i 2005 og 2006 (ELSAM III)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S (senere DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for leveringen af el i Vestdanmark, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu 102). Misbruget havde nærmere pågået i tre et halvt år – fra 1. januar 2005 til 31. december 2006. Sagen var en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse i Elsam II-sagen fra 2005. Misbruget bestod i, at Elsam i perioden havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i 1.484 timer i perioden havde opnået urimeligt høje priser. Undersøgelsen var baseret på de samme analyser og den samme misbrugstest, der blev anvendt i Elsam II-sagen. Dog inkluderede denne test også et “CO2-tillæg”. Misbrugstesten bestod af i alt syv tests (A – G), der alle indikerede en overpris. Konkurrenceankenævnet stadfæstede for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men hjemviste for anden halvdel af 2006. ELSAM indbragte herefter sagen for Sø & Handelsretten (U-0001-08), der i sin dom af 30/8-2016 identificerede et misbrug, men forkastede de konkrete analyser. Implicit heri afviste Sø & Handelsretten, at denne skulle være begrænset i sin prøvelsesadgang, bortset fra meget specifikke afvejninger. 6/12-2016 afviste Højesteret ved kendelse, at sagen kunne indbringes herfor som anden instans. I stedet måtte sagen ankes til landsretten. Den 23. maj 2018 underkendte Vestre Landsret Konkurrencerådets afgørelse, idet denne fandt en række (betydelige) sagsbehandlingsfejl. Procesbevillingsnævnet afviste herefter at tillade anke til Højesteret (afgørelse af 24/9-2019), hvorved den materielle sag var afsluttet. En parallelt anlagt erstatningssag blev lukket ved frifindelse i marts 2020.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ §11, stk.3, nr.1 og Artikel 102, stk.1, litra a

Skadesteorier

Overpris

Brancher

Forsyning (el)

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

Engrosalg af fysisk el