Mødedato: 11-02-2022

Eurostar Danmark m.fl (Vejmarkeringssagen – straffesagen)

Resumé

I sagen havde to entreprenørvirksomheder i fællesskab budt på tre vejstribeopgaver udbudt af Vejdirektoratet samt nærmere aftalt, hvem der efterfølgende løste hvilke. Da Konkurrencerådet mente, at de kunne have budt selvstændigt, eventuelt på delopgaver, havde samarbejdet et konkurrencebegrænsende formål, hvilket Højesteret tiltrådte. I den efterfølgende straffesag antog byretten, at der forelå et kartel omfattet af konkurrencelovens § 23, stk. 4, men afviste fængselsstraf i den konkrete sag da byretten ikke mente, at der forelå fortsæt. Bl.a. havde parterne indhentet rådgiving fra en konkurrenceretsadvokat, gennemført det fælles bud i fuld åbenhed og i øvrigt efter opfordring fra budgiver samtidig med at anklagemyndigheden ikke havde påvist, at parterne reelt kunne have budt selvstændigt. Da der i øvrigt heller ikke forelå groft uagtsomhed skete der frifindelse. Et spørgsmål om selvinkriminalisering dukkede op under straffesagen. I den forudgående civile sag mod Konkurrencerådet, havde en af de tiltalte afgivet vidneudsagn for Sø – & Handelsretten, i forhold til om der overhoved forelå en overtrædelse. Byrettten bemærkede i den forbindelse, at den tiltalt afgav vidneudsagn frivilligt, på et tidspunkt hvor denne var sigtede om end det var uklart om denne konkret var blevet formanet om risikoen for selvinkriminalisering. Samlet fandt retten dog at det ikke konkret havde betydning for straffesagen, at en tiltalt tidligere var afhørt under vidneansvar.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

frifundet

Opfølgninger

Sagen er anket