Mødedato: 28-05-2014

EY’s overtagelse af KPMG Danmark

Resumé

Ernst & Young i Danmark ønskede at fusionere med KPMG Danmark, i hvilken forbindelse KPMG ville udtræde af sit internationale netværk og i stedet blive en del af Ernst & Young. Begge parter var aktive inden for (i) revisions- og regnskabsydelser, der omfatter revision af regnskaber for virksomheder i Danmark samt forskellige former for tilknyttede ydelser, (ii) rådgivning vedrørende skatter og afgifter, der – ud over beregning af skyldig skat – tillige omfatter mere strategisk rådgivning, herunder særligt rådgivning i internationale skat-teforhold, og (iii) anden rådgivning, der bl.a. omfatter rådgivning vedrørende gennemførelsen af fusioner, corporate finance, systemimplementering, outsourcing, anden ledelsesmæssig rådgivning og HR-tjenester. Det sidste blev dog ikke påvirket af fusionen. Rådet så en risiko ved fusionen. Navnlig i forhold til leveringen af revision og skatterådgivning til store virksomheder. Parterne var ikke enige heri, men tilbød en tilsagnsløsning. Tilsagnsløsningen indebar, at en række medarbejdere blev frigjort fra deres kunde- og konkurrenceklausuler. Konkurrencerådet gjorde tilsagnene bindende for parterne og godkendte fusionen. I december 2014 (17/12-2014) fastlog Konkurrencerådet, at parterne ved at udmelde sig fra KPMGs internationale revisionsnetværk havde implementeret fusionen, førend godkendelse var opnået. Ernest & Young indbragte præimplementeringsspørgsmålet for Sø & Handelsretten, der besluttede (25/11-16) at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen (sag C-633/16 – Ernst & Young). EU-domstolen valgte at anlægge en snæver tilgang til præimplementeringsbegrebet, hvorfor dette næppe dækker den udviste adfærd. KFST meddelte den 7/9-18, at de tog bekræftende til genmæle overfor Ernst & Youngs påstande. Konkurrencerådets beslutning om, at præimplementeringsforbuddet var overtrådt, blev herefter ophævet af Sø & Handelsretten.