Mødedato: 29-11-2012

FDIH’s klage over dankortgebyrer på internettet

Resumé

Sagen vedrørte Nets’ gebyrer for betalinger med dankort på internettet og disses forenelighed med betalingstjenestelovens § 79, der forbød urimelige priser og avancer ved gennemførelse af en betalingstransaktion. Sagen var åbnet efter en klage fra Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), som er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler. FDIH fandt at gebyrerne for brug af dankort på internettet er for høje i henhold til lovens § 79. Dankortgebyrer på internettet fastsættes af Nets. Det fremgik af lovens forarbejder, at en afgørelse i henhold til § 79 måtte ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. I vurderingen af priserne for at modtage dankort og Nets’ avance har styrelsen foretaget en undersøgelse af, om priserne står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og om de medfører en overnormal indtjening hos Nets. Det var styrelsens opfattelse, at dette var tilfældet. Endvidere understøttedes disse vurderinger af det såkaldte Lerner-indeks, sammenholdt med tilsvarende indeks hos andre brancher, og beregninger af forholdet mellem Nets’ pris og marginalomkostninger. Beregninger, der indikerede højere indtjeninger ved indløsning af dankort på internettet end andre brancher, som næppe er muligt i et marked med virksom konkurrence. Styrelsen fandt derfor de opkrævede dankortgebyrer uforeneligt med betalingstjenestelovens § 79 og påbød dem nedsat. Styrelsen ville dog ikke angive et konkret niveau, men overlod dette til parternes forhandlinger. Konkurrenceankenævnet stadfæstede rådets afgørelse den 25. juni 2013. Den 22. maj 2013 traf KFST afgørelse om, at Nets’ gebyrer for betaling på internettet med dankort forsat var i strid med § 79 i betalingstjenesteloven, hvilket blev stadfæstet af ankenævnet den 11. december 2013. Herefter indbragte NETS sagen for domstolene. Østre Landsret opretholdt afgørelsen (2021) og det samme gjorde Højesteret (2023).

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Udfald

Problem

Opfølgninger

Anket og ej offentliggjort