Mødedato: 03-04-2009

Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Resumé

Sagen vedrørte Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank. Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 22. februar 2009 havde indgået en rammeaftale med Fionia Bank A/S (i det følgende Fionia Bank) om overtagelse af kontrol med bankens aktiviteter. Spørgsmål omkring statsstøtte indgik tværtimod ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men hørte under Europa-Kommissionens kompetence. Ifølge rammeaftalen mellem Fionia Bank og Finansiel Stabilitet etablerede Fionia Bank en ny bank i et datterselskab, som fik overdraget alle aktiver og passiver bortset fra egenkapital og den efterstillede kapital. Finansiel Stabilitet påtog sig at styrke den nye banks (i det følgende Ny Fionia Bank) kapitalgrundlag med supplerende kapital. Finansiel Stabilitet påtog sig endvidere at yde den fornødne finansiering på markedsmæssige vilkår til Ny Fionia Banks drift, såfremt Fionia Banks optagne lån ikke kunne overtages af Ny Fionia Bank. Til sikkerhed for den fornødne finansiering af Ny Fionia Banks drift, skulle Fionia Bank meddele Finansiel Stabilitet pant i aktierne i Ny Fionia Bank med tilhørende stemmeret. Dermed opnåede Finansiel Stabilitet enekontrol over Fionia Banks aktiviteter. Finansiel Stabilitet ville via rammeaftalen med Fionia Bank have enekontrol med Ny Fionia Bank, jf. konkurrencelovens § 12a, stk. 3. De deltagende virksomheder var Finansiel Stabilitet og Ny Fionia Bank. Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Ny Fionia Bank godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant