Mødedato: 29-06-2011

Forsyning Helsingør A/S’ erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk samt varmetransmissionslinje mv.

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Forsyning Helsingør A/S (Forsyning Helsingør). Forsyning Helsingør AJS ejes 100 pct. af Helsingør Kommune og er moderselskab for en række selskaber, der har aktiviteter inden for el, varme, vand spildevand og affald. Helsingør Kraftvarmeværk, der ejes af Vattenfall A/S, er et decentralt naturgasfyret værk, der producerer både el og fjernvarme. Vattenfan A/S er en del af Vattenfall-koncernen, hvis moderselskab, Vattenfall AB, ejes af den svenske stat. I Danmark ejer og driver Vattenfall koncernen bl.a. Amagerværket, Nordjyllandsværket, Fynsværket, Helsingør Kraftvarmeværk, Odense Kraftvarmeværk A/S samt en række vindmølleparker. Efter fusionen vil Helsingør Kraftvarmeværk og den tilhørende varmetransmissionslinje indgå i Forsyning Helsingør A/S som et nyoprettet datterselskab under Forsyning Helsingør Varme A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant