Mødedato: 27-11-2002

Fotografers adgang til udstedelse af pressekort

Resumé

Økonomi- og erhvervsministeren modtog den 9. maj 2002 en henvendelse vedrørende fotografers adgang til at få udstedt et pressekort gennem Pressefotografforbundet under Dansk Journalistfor-bund. Økonomi- og erhvervsministeren anmodede på den baggrund Konkurrencestyrelsen om at undersøge sagen nærmere. Det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Dansk Journa-listforbunds regler for udstedelse af pressekort til fotografer ikke er i strid med konkurrenceloven. Det fremgår af Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 7 af 15. april 1998, at pressekort kan udstedes af Danske Dagblades Forening, Dansk Journalistforbund, Mediegruppen under Grafisk Forbund og Dansk Presse Medarbejder Forbund. Det er altså muligt at få tildelt et pressekort andre steder end igennem Dansk Journalistforbund. Det fremgår endvidere af kundgørelsen, at pressekortene kan udstedes til medlemmer, der har journalistisk eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigel-se, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage. Kravet til optagelse i Dansk Journalistforbund er, at man i de seneste 3 måneder i gennemsnit har haft en indtægt på 12.727 kr. inden for faget som pressefotograf. Det forhold, at alle ikke kan få udstedt et pressekort, udgør i sig selv ikke en konkurrencebegrænsning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Journalisme

Samhandeler

Ikke angivet