Mødedato: 01-07-2016

fusion mellem PFA og Bankpension

Resumé

Transaktionen omfatter en fusion, hvor PFA overtager samtlige aktiver og passiver, inklusive rettigheder og forpligtelser hos Bankpension. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i mindre omfang individuelle ordninger. Udover de pensionsrelaterede produkter beskæftiger PFAkoncernen sig med finansiel virksomhed gennem søsterselskabet PFA Bank A/S og med en række sundheds- og forsikringsrelaterede produkter gennem datterselskabet Mølholm Forsikring A/S. Endvidere foretager PFA-koncernen løbende almindelig formuepleje af de indbetalte pensionsmidler, herunder ved investering i værdipapirer og ejendomme. Bankpension er en 100 pct. medlemsejet tværgående pensionskasse, der driver pensionskassevirksomhed til fordel for medlemmer m.fl., som er medarbejdere, der er ansat hos interessenter under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår på pengeinstitut- og realkreditområdet. Idet fusionen da ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant