Mødedato: 14-07-2014

I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenters erhvervelse af fælles kontrol over aktiviteter vedrørende indsamling af farligt affald

Resumé

Sagen vedrører I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenters erhvervelse af fælles kontrol over aktiviteter vedrørende indsamling af farligt affald. Ved transaktionen overdrages halvparten af I/S Amager Ressourcecenters aktiver og forpligtelser vedrørende indsamling af farligt affald samt hertil knyttede accessoriske ydelser til I/S Vestforbrænding. Fusionen medfører, at I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenter efter fusionen får fælles kontrol over aktiviteterne i joint venturet vedrørende indsamling af farligt affald. I/S Amager Ressourcecenter er ejet af 5 kommuner og varetager opgaver på affaldsområdet samt inden for el- og varmeproduktion ved affaldsforbrænding. I/S Vestforbrænding er ejet af 19 kommuner og varetager opgaver vedrørende affaldsbehandling, genbrug og deponi samt varme- og elproduktion. Hverken I/S Amager Ressourcecenter eller I/S Vestforbrænding udfører efter fusionen aktiviteter vedrørende indsamling af affald. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant