Mødedato: 18-06-2003

Joint venture om Rejseplanen godkendt

Resumé

Sagen vedrører stiftelsen af joint venture-selskabet Rejseplanen A/S. www.rejseplanen.dk var et samarbejde om udvikling og drift af en hjemmeside, hvor man kunne søge information om rejser med kollektive transportmidler inden for Danmarks grænser. Samarbejdet blev påbegyndt i 1998, og hjemmesiden har eksisteret i samme tidsrum. Stiftelsen af aktieselskabet var en formalisering af dette samarbejde. De stiftende virksomheders samlede årsomsætning overskred tærskelværdierne i konkurrenceloven. Der var derfor tale om en fusion, der var omfattet af reglerne i konkurrenceloven, jf. § 12, stk. 1, nr. 1 og § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Som følge af, at der var åben og lige adgang til såvel ind- som udtræden for alle udbydere af kollektiv persontrafik, vurderede styrelsen, at stiftelsen af Rejseplanen A/S ikke førte til en skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Styrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Elektronisk informationssøgning

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Elektronisk informationssøgning om transportmuligheder