Mødedato: 28-03-2023

KFST Årsrapport 2022

Resumé

I forbindelse med implementeringen af ECN+ direktivet i 2020 skulle KFST fremover udarbejde en årlig rapport om dets arbejde i det forgangne år. Dette er den første af sådanne, og gennemgår styrelsens arbejde i 2022. Det fremgår heraf, at KFST i 2022 særligt arbejdet med det digitale område. Tilsynet med digitale platforme er styrket, der er fulgt op på regeringsudspil, gennemført adfærdsanalyser for bedre at forstå forbrugernes ageren, og Konkurrencerådet har behandlet sager, der vedrører digitale platforme. Derudover har styrelsen bidraget til lovgivningsmæssige tiltag. På konkurrenceområdet blev der i 2022 behandlet 73 fusionssager, og truffet afgørelse i 72 fusionssager mod 65 i 2021 og et gennemsnit på 45 afgørelser i perioden mellem 2017 og 2020. Heraf blev to fusioner godkendt med tilsagn. En større fusion, som på det foreliggende grundlag ikke kunne godkendes, blev trukket tilbage. Konkurrencerådet har i 2022 afgjort fire sager om overtrædelse af konkurrenceloven samt udstedt civile bødeforelæg i yderligere tre sager. Konkurrencerådet har derudover truffet afgørelse i henholdsvis to sager efter betalingslovens $ 63 om betalingsinstitutters adgang til konti hos pengeinstitutter, og to sager om urimeligt høje priser for valutatillæg efter betalingslinslovens 8 122. Der er i 2022 vedtaget og udstedt i alt 14 bøder til virksomheder og fire bøder til fysiske personer for et samlet beløb på ca. 32 mio. kr. Derudover har styrelsen anmeldt fire sagskomplekser til NSK mhp. strafferetlig forfølgning af fysiske personer. De civile domme og ankenævnskendelser, der er afsagt i 2022, har vedrørt formelle spørgsmål. Konkurrenceankenævnet har truffet to afgørelser, og Østre Landsret har afsagt én dom. I alle tre sager fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fuldt medhold. Der verserede pr. 26. januar 2022 en sag ved Konkurrenceankenævnet om overtrædelse af konkurrenceloven. Ved de civile domstole verserer fem sager på konkurrencelovens område. KFST har offentliggjort en analyse af konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder og har gjort ti analyseartikler om konkurrence- og forbrugerforhold i Danmark. Artiklerne har blandt andet sat fokus på konkurrencen i apotekersektoren, konkurrencesituationen i Danmark generelt og de gavnlige virkninger af en effektiv konkurrence, frivillige kæders onlinepriser, databaseret screening for karteller i offentlige udbud samt forbrugeraktivitet på abonnementsmarkeder. Derudover har styrelsen undersøgt prisudviklingen i Danmark i forhold til udlandet, bl.a. grundet prisoinflationen, mhp.at afdække om virksomhedernes bruttoavancer steg.

Myndigheder

Styrelsen