Mødedato: 27-02-2012

Konkurrenceankenævnet afviser at behandle Nykredits klage over Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2011

Resumé

Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit) påklagede ved klageskrift af 12. december 2011 Konkurrencerådets afgørelse af 31. november 2011. Af afgørelsen fremgik det, at rådet ikke fandt grundlag for at ophæve Nykredits tilsagn (5) afgivet i 2003 i forbindelse med godkendelse af fusionen mellem Nykredit og Totalkredit. Nykredit støttede primært klagen på, at Konkurrencerådet undlod at ”revurdere tilsagnenes berettigelse”, og i stedet indskrænkede sig til at undersøge, ”hvorvidt markedsforholdene havde ændret sig væsentligt”. Konkurrencerådet påstod stadfæstelse og gjorde overordnet gældende, at afgørelsen om ikke at ophæve tilsagn (5) ikke kunne påklages til Konkurrenceankenævnet, idet afgørelsen ikke var omfattet af konkurrencelovens § 19, men at beslutningen om at acceptere tilsagn (5a) kunne indbringes for nævnet, og at rådet i øvrigt ikke havde hjemmel til at fastsætte selvstændige vilkår, der ikke var i overensstemmelse med de afgivne tilsagn. Konkurrenceankenævnet afviste klagen i dens helhed. Nævnet havde i denne forbindelse lagt vægt på, at Konkurrencerådets afgørelse om henholdsvis tilbagekaldelse og ændring af vilkår vedrørende tilsagn, der var afgivet i forbindelse med godkendelse af en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1, var truffet efter almindelige forvaltningsretlige regler. Afgørelsen var derfor ikke omfattet af den udtømmende opregning af afgørelser, der efter konkurrencelovens § 19, stk. 1, kunne påklages til nævnet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant