Mødedato: 01-04-2013

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Resumé

Bankmarkedet for privatkunder spiller en særlig rolle i samfundsøkonomien og for den enkelte forbruger og virksomhed. Et velfungerende bankmarked sikrer likviditet og kapital til virksomheder og forbrugere. Nem adgang til finansiering af investeringer og forbrug er afgørende for at skabe økonomisk vækst i hele økonomien. Det er derfor vigtigt, at bankmarkedet fungerer effektivt, og konkurrencen er skarp. Bankmarkedet adskiller sig strukturelt fra de fleste andre markeder, blandt andet fordi ban-ken løber en risiko ved at sælge lån til kunderne. Bankens viden om kunden er derfor vigtig og nødvendig for at kunne stille den bedst mulige pris. Det er almindeligvis forbrugerens nuvæ-rende bank, som ligger inde med mest information om den enkelte kunde, og al relevant in-formation kan ikke, som det er i dag, uden videre overføres til andre banker. Disse informationsasymmetrier bidrager til at øge søge – og skifteomkostningerne på bank-markedet, og betyder alt andet lige, at det er vanskeligere at få konkurrencen til at være lige så effektiv, som på markeder uden informationsasymmetrier eller markeder, hvor informations-asymmetrier ikke har betydning for søge- og skifteomkostningerne. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at priskonkurrence på bankmarkedet for privatkunder kan blive mere effektiv, end det er tilfældet i dag. Bankerne udfordres ikke væsentligt på pris – hverken af hinanden eller forbrugerne. Konkurrencen på et marked udspiller sig typisk på en lang række parametre – pris, rådgiv-ning, service, udvalg mv. Bankerne vurderer selv, at ’relation mellem kunde og bankekspedient’ er en vigtig konkurrenceparameter. De konkurrerer også på parametre som ’rådgivning’ og ’image’. Kun få banker vurderer, at pris er en vigtig konkurrenceparameter. På et marked med effektiv konkurrence er pris en vigtigt konkurrenceparameter. Skarp priskonkurrence tvinger bankerne til løbende at holde deres omkostninger i skak for at kunne tilbyde deres kunder en fordelagtig handel til en lav pris og dermed fastholde eller øge deres markedsandele blandt privatkunderne. Priskonkurrencen kan derfor sikre, at alle dele af bankernes forretning er så effektiv som muligt givet de strukturer, der er på bankmarkedet.
Bankernes begrænsede fokus på pris kan medføre højere omkostninger end ellers, fordi relationsskabelse, rådgiving og image markedsføring koster penge for banker, der ønsker at skille sig ud. Uden en samtidig konkurrence på pris er der ikke et modsvarende pres på at holde omkostningerne i skak, og dermed tilskyndes bankerne heller ikke til at holde priserne nede. Aktive forbrugere med fokus på pris og kvalitet er med til at lægge et pres på bankerne. Det sænker priserne og hæver kvaliteten af produkterne – til gavn for alle forbrugere. Og til gavn for vækst og velstand i samfundet fremover.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport