Mødedato: 30-05-2023

NDI Group A/S og Euromaster Danmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (beregning af frister)

Resumé

Sagen drejer sig om beregning af fristen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning om en særskilt undersøgelse af en fusion (overgangen til fase II). Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den fuldstændige anmeldelse af fusionen efter kl. 16.00, meddelte styrelsen i overensstemmelse med fast praksis fusionsparterne, at anmeldelsen ansås for modtaget den førstkommende hverdag, og at styrelsen havde beregnet fristen for beslutning om særskilt undersøgelse i overensstemmelse hermed. Konkurrenceankenævnet konkluderer i sin kendelse, at oplysningerne skulle anses for modtaget samme dag, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen derfor har beregnet fristen forkert. Ifølge Konkurrenceankenævnet blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutning om særskilt undersøgelse derfor meddelt parterne efter fristens udløb. Konkurrenceankenævnet finder imidlertid efter en samlet vurdering, at det forhold, at parterne var informeret om fristberegningen og kunne indrette sig herefter, sammenholdt med det overordnede formål med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol og den korte overskridelse af fristen, fører til, at der kan bortses fra fristoverskridelsen, og at fusionen derfor ikke er at anse for automatisk godkendt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ændret relevante frister for overgang til fase II i fusionssager, ligesom styrelsens eksterne vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer er tilrettet i overensstemmelse med kendelsen. Fusionen endte i øvrigt med at blive opgivet af parterne.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Fusion