Mødedato: 27-04-2006

Østre Landsret kendelse af 27. april 2006 – Post Danmark mod Konkurrencerådet – Hovedintervention

Resumé

Konkurrencerådet havde fordømt Post Danmark prissætning som uforeneligt med konkurrencelovens § 11. Dette var af Post Danmark indbragt for domstolene. Den oprindelige klager, der også mente at have lidt et økonomisk tab, ønskede at intervernere i sagen. Principielt som hovedintervention, hvor erstatningskravet blev prøvet direkte, subsidiært, som biintervent for støtte for Konkurrencerådets frifindelsespåstand. Østre Landsret ville alene acceptere biintervention og henviste erstatningskravet til selvstændig behandling.

Myndigheder

Dom

Regler

Proces

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant