Mødedato: 27-10-1999

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen

Resumé

Den 29. og 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen 14 anmeldelser af aftaler om samarbejde inden for asfaltproduktion og asfaltarbejde. Af de 14 anmeldte aftaler vedrører 9 aftaler oprettelse og drift af fælles asfaltproduktionsanlæg, mens 2 aftaler vedrører oprettelse og drift af fælles virksomheder, der varetager både produktion og udlægning af asfalt. De resterende 3 aftaler vedrører oprettelse og drift af fælles virksomheder, der varetager enten vejmarkering eller overfladebehandling. NCC Danmark (tidligere Superfos Construction) har d. 16. september 1999 telefonisk meddelt, at en af de 3 aftaler vedrørende asfaltrelateret virksomhed, anmeldelsen om Nordisk Vejmarkering, ikke længere er aktuel, da NCC Danmark har solgt sin del af selskabet til et selskab, der indgår i samme koncern som den anden interessent. Behandlingen af Nordisk Vejmarkering I/S indgår fortsat i notatet, mens behandlingen af en anden aftale vedrørende asfaltrelateret virksomhed, anmeldelsen af Dansk Vejrenovering, er udskudt til senere behandling. Konkurrencerået fandt at de forskellige aftaler begrænset konkurrencen i strid med konkurrencelovens § 6. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 25/4-2001, idet Konkurrenceankenævnet fandt – modsat Konkurrencerådet – at de foreliggende aftaler om etablering af asfaltfabrikker i selvstændige selskaber, for så vidt angår selve etableringen, faldt uden for forbuddet i konkurrencelovens § 6. Sag om aktindsigt og opsættende virkning.