Mødedato: 07-02-2023

Shells overtagelse af Nature Energy Biogas A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Shell Petroleum N.V’s erhverver enekontrol over NGF Denmark Holding ApS, herunder dets helejede datterselskab Nature Energy Biogas A/S. Nature Energy Biogas A/S udfører en række aktiviteter i Danmark inden for blandt andet produktion af biogas og biometan, engrossalg af biometan
samt engros- og detailsalg af guarantees of origin certifikater (GoOs). Nature Energy Biogas A/S udøver derudover aktiviteter med tankanlæg og salg af komprimeret gas (”compressed natural gas”).
Shell Petroleum N.V. er en del af Shell Group, som har aktiviteter inden for olieboringsfaciliteter, olieraffinaderier, samt distributions- og detailhandel i en række lande på verdensplan. I EEA-området producerer Shell Group naturgas, og engrossælger og detailsælger naturgas og biometan til
blandt andet erhvervskunder, vejgodstransportører og marinekunder. Desuden foretager Shell Group engros- og detailsalg af GoOs i EEA-området. I Danmark har Shell Group engrossalg af naturgas igennem dets handelsenhed, Shell Energy Europe Ltd. Endelig sælger Shell Group biobrændstof i både EEA-området og i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant