Mødedato: 24-11-2017

SOS Dansk Autohjælp AS

Resumé

Sagn vedrørte håndhævelsen af en konkurrenceklausul ved fogedforbud, hvilket Sø & Handelsretten afviste da denne fandt klausulen uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Den underliggende konflikt vedrørte en række tidligere samarbejdspartners (underleverandøre) adgang til at etablere en ny, konkurrerende, redningstjente. I henhold til den tidligere samarbejdsaftale var disse afskåret herfra i en 6 måneders periode efter opsigelsen og udtrædelse af samarbejdet, hvortil kom det generelle forbud mod at misbruge erhvervshemmeligheder, erhvervet som led i et samarbejde. Sagsøgte mente at knowhow, videns manual og adgang til et IT-system, leveret som led i samarbejdet, havde karakter af erhvervshemmeligheder, og at de tidligere samarbejdspartnere handlede illoyalt ved at åbne en konkurrerende virksomhed på basis heraf. Derudover mente sagsøger, at der forelå et franchiseforhold, hvorfor en post-termination clause var forenelig med konkurrencelovens § 6. Sø & Handelsretten var uenig heri. Både at knowhow og vidensmanualen havde karakter af beskyttet erhvervshemmelighed og at der forelå en franchiseforhold. Derimod fandt retten at der var tale om et underleverinsforhold og at håndhævelse af klausulen ikke blot ville afskære de tidligere samarbejdspartnere fra at åbne en konkurrerende aktivitet, men formentlig medføre deres konkurs og derved permanente eleminering. Sø & Handelsretten fandt derfor at et fogedforbud, alene på baggrund af konkurrenceklausulen, dels ville mangle et rimeligt formål og dels være konkurrencebegrænsende. På baggrund heraf fandt retten at konkurrenceklauuslen stred mod konkurrencelovens § 6, hvorfor denne afviste at nedlægge forgedforbud.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Frikendt

Opfølgninger

Nej