Mødedato: 18-12-2014

Stort potentiale for mere konkurrence om offentlige opgaver

Resumé

Konkurrence om offentlige opgaver udgør et central element i udviklingen af den offentlige opgaveløsning. Status for offentlig konkurrence 2014 viser en stigende tendens hertil, men også at der fortsat er et betydeligt potentiale for at mere konkurrence om flere offentlige opgaver. De udbudsegnede opgaver i staten, regioner og kommuner udgjorde samlet en værdi på 390 mia. kr. Heraf blev opgaver til en værdi af 100 mia. kr. konkurrenceudsat i 2013 svarende til en konkurrenceudsættelsesgrad for stat, regioner og kommuner på 25,4 pct. set under ét. En stigning på 0,8 procentpoint siden 2011. Staten skabte i 2013 konkurrence om opgaver for 22 mia. kr., svarende til 28,7 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket er en stigning på knap 3 procentpoint siden 2009. I 2013 sendte regionerne opgaver for 19 mia. kr. i udbud. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad på 21,2 pct., som er på niveau med de foregående år. Kommunerne konkurrenceudsatte opgaver for 58 mia. kr. i 2013, hvilket vil sige 26,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, hvilket svarer til en stigning på knap 2 procentpoint siden 2009. Derudover løste den offentlige sektor myndighedsopgaver m.v. for 131 mia. kr. og yderligere 116 mia. kr. gik til løsning af opgaver i offentlige virksomheder m.v., for hvilke der ikke opgøres data om konkurrenceudsættelse. Der er betydelige forskelle i konkurrenceudsættelsesgraderne mellem forskellige typer af offentlige myndigheder. Blandt regionerne varierede konkurrenceudsættelsesgraderne i 2013 fra 18,3 pct. i Region Midtjylland til 23,4 pct. i Region Syddanmark. Mens de ti kommuner, der skabte konkurrence om flest opgaver i 2013, i gennemsnit konkurrenceudsatte 33,0 pct. af de udbudsegnede opgaver, var gennemsnittet for de ti kommuner med de laveste konkurrenceudsættelsesgrader på 20,2 pct. Udgifterne til indkøb fra private leverandører og løn til offentlige ansatte var i 2013 på henholdsvis 292 og for 345 mia. kr. og bruges tilsammen til at stille en række ydelser til rådighed for borgerne og til opgaver om myndighedsudøvelse. Klagenævnet for Udbud afsagde i 2012 og 2013 henholdsvis 109 og 80 kendelser. Kendelserne vedrører især offentlige EU-udbud. Omkring en tredjedel af kendelserne giver klager delvist medhold, og knap hver tiende klager får medhold.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant