Mødedato: 25-02-2004

Styrelsen godkender fusion mellem Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Resumé

Sagen vedrører en sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S inden for formidling af pantebreve. Fusionen blev gennemført ved at samle aktiviteterne, der før var placeret i datterselskaberne Nykredit Pantebreve A/S og DAI Kredit A/S, i et nystiftet og fællesejet selskab med navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S. Det nye selskab skulle beskæftige sig med formidling af pantebreve i fast ejendom, administration af pantebrevsporteføljer og hermed beslægtet virksomhed. Styrelsen lagde bl.a. vægt på, at Dansk Pantebrevsbørs – når markedet anskues fra låntagers side – højest ville opnå en markedsandel på 20 pct., ligesom der ikke var andre omstændigheder, der pegede på, at det nystiftede selskab ville opnå en dominerende stilling som sådan. Styrelsen fandt samtidig, at en konkurrenceklausul, som parterne havde indgået i tilknytning til fusionen, ikke kunne anses som accessorisk til fusionen, ligesom klausulen ikke var omfattet af Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler. Styrelsen fandt dog samtidig, at klausulen ikke var mærkbar i konkurrencelovens forstand, og at klausulen derfor ikke stred imod lovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Indkøb og salg af pantebreve