Mødedato: 28-01-2016

Taewoong Inc. Vs. AH Industries A/S

Resumé

Ved en voldgiftskendelse var Taewoong Inc. blevet dømt til at betale AH Industries A/S en erstatning på 20 mio. kr. for misligholdelsen af en distributionsaftale mellem parterne. I denne indgik bl.a. en bestemmelse, der muligvis afskar Taewoong Inc fra at servicere kunder direkte. Taewoong Inc synspunkt var at dette stred mod Artikel 101 TFEU og som følge heraf ikke kunne lægges til grund. Voldgiftsretten havde dog ikke fuldt dette synspunkt fuldt ud, hvilket Taewoong indbragte for landsretten og senere Højesteret. Som grundlag herfor henvistes der til voldgiftskendelsen som stridende mod ordre public jvf. Voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra b. Det følger heraf at en voldgiftskendelse kan tilsidesættes som stridende mod ordre public, hvis der foreligger så overordentligt graverende fejl, at kendelsen er åbenbart uforenelig med landets retsorden. Det samme princip er er i konkurrenceretten kendt under “Eco Swiss doktrinen” (se sag C-126/97). Af den gengivet voldgiftskendelse fremgår det at parterne må antages at være konkurrenter med en kombineret markedsandele på over 20 % i 2007 og 2008, hvorved der reelt foreligger en horisontal aftale, der reelt udelukker den ene fra markedet. Sammenlignet med traditionelle konkurrencesager synes voldgiftsretten (se pkt. 399-401 i kendelsen) derved, at anlægge en meget kommerciel (og liberal) læsning af artikel 101 omend det ikke er helt klart om denne ikke anser parterne for konkurrenter. Hverken landret eller Højesteret fandt grundlag for at tilsidesætte voldgiftskendelsen. Både voldsgiftskendelse og de efterfølgende domme peger på at domstolene er yderst tilbageholdene med at underkende kommercielt begrundet restriktioner, uanset deres konkurrenceretlige implikationer, når forelagt et konkurrenceretligt anbringende som led i en civil retssag. Omvendt bekræfter dommen at voldgifter ex officio skal påse konkurrenceretslige spørgsmål og at manglende iagttagelse heraf kan medføre efterfølgende underkendelse. Sagen er gengivet i UfR 2016.1558/2H.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej