Mødedato: 25-08-1999

Tele Danmarks maksimalpriser for år 2000 og 2001

Resumé

Telestyrelsen anmodede Konkurrencerådet om en udtalelse vedrørende Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser til forsyningspligt-området for år 2000 og foreløbige maksimalpri-ser for år 2001. Konkurrencerådet fandt ikke på det foreliggende grundlag, at Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser på forsy-ningspligtområdet for år 2000 og foreløbige maksimalpriser for år 2001 er konkurrencefor-vridende eller på anden måde i strid med kon-kurrenceloven. Tele Danmarks prisforslag ud-gjorde således ikke misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant