Mødedato: 25-01-2012

Terminal A

Resumé

På baggrund af afgørelsen fra Trafikstryrelsen, hvor Trafikstyrelsen fandt at Københavns Lufthavns A/S afslag på udlejning af et jordareal til Terminal A ApS til opførelsen af en ny terminal, var en direkte følge af offentlig regulering, valgte Konkurrencerådet at rette henvendelse til transportministeren samt erhvervs- og vækstministeren. Henvendelsen var en opfølgning på en forudgående sag om Københavns Lufthavns afslag om bedømmelsen efter kl. § 11. Det var Konkurrence og Forbrugerstyrelsen opfattelse at Københavns Lufthavns var dominerende og forpligtet til at udleje den ønskede grund. Parallelt med Konkurrencerådets henvendelse efter kl. § 2, stk. 5 blev spørgsmålet om kl. § 2 indbragt for landretten. Korsortiet bag Terminal A (og klagen) ønskede efterprøvet om det fulgte af offentlig reguelring jf. konkurrencelovens §2, at Konkurrencerådet ikke kunne behandle sagen yderligere. Nærmere bestemt ønskede man Trafiksstyrelsen forpligtet til at anerkende at dette ikke var tilfældet mhp. at ophæve dennes beslutning herom. Da Trafiksstyrelsen dog allerede havde trukket sin beslutning tilbage under sagsbehandlingen kom sagen reelt til at handle om adgangen hertil, samt da retten ikke havde indvendinger overfor dette, om sagen skulle afvises. Dette blev udfaldet. Forud for Højesterets behandling havde Trafiksstyrelsen vedtaget endelig holdning, herunder at konkurrencelovens ikke fandt anvendelse pga. regulering. Højesteret tog derfor de nedlagte påstand under realitetsbehandling, men frifandt Trafiksstyrelsen, herunder at kl. § 2 fandt anvendelse. Derudover, hvilket er bemærkelsesværdigt, konkluder Højesteret tillige at såfremt der i øvrigt havde foreligget misbrug ville Københavns Lufthavn havde kunne legitimere dette under henvisning til Artikel 106 (2). Højesterets dom af gengivet i U.2016.251 H. Transportministeriet vendte tilbage i marts 2018 og tilkendegav, at man ikke fandt det hensigtsmæssigt at ændre loven, hvorefter Konkurrencerådet i juli 2019 endeligt lukkede sagen.