Mødedato: 29-01-2003

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Resumé

I sagen havde en række TDC-konkurrenter gjort gældende, at TDC’s priser for kobberadgang var diskriminerende og i forening med slutprisen ikke sikrede en rimelig margin, dvs. havde karakter af predatory pricing. Endvidere havde TDC i forskellige grader søgt at forsinke realiseringen af adgang. Både det første og sidste problem henhørte under IT- & Telestyrelsens (nu Erhvervsstyrelsens) kompetence, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt hverken anledning eller hjemmel til at efterprøve dennes vurdering. I forhold til spørgsmålet om predatory pricing gennemførte styrelsen en række korrektioner til den traditionelle opgørelse af omkostninger og indtægter, ved at disse indledningsvis blev opgjort for den forventede levetid af et gennemsnitligt kundeforhold (3-5 år). Kun såfremt denne analyse indikerede et negativt afkast, kunne prisen anses som under ATC. Selvom der blev identificeret en række tilfælde, hvor dette var tilfældet, blev prisen dog aldrig anset som under AVC, hvorfor der ikke forelå et misbrug. I sagen blev TDC anset for dominerende inden for udbuddet af højhastighedsinternet til slutbrugere via fastnet og kabelnettet på baggrund af en samlet markedsandel på 64 % i 2002. Markedsandelene havde endvidere været opadgående i de senere år og var således steget fra 28 % i 2000 til 59 % i 2001. Da andelene i 2000 var væsentlig under 50 %, blev dominans ikke statueret for dette år. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen ved kendelse af 2/3-2004.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Diskrimination, leveringsnægtelse og predatory pricing

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Udbuds, - og efterspørgselssubstiation, potentiel konkurrence