Mødedato: 04-03-2013

Vejledende udtalelse om brancheforenings indsamling og udveksling af informationer

Resumé

Brancheforeningen, Danboat påtænkte at indsamle og fordele forskellige former for branheinformation. I forbindelse hermed anmodet de KFST om vejledende udtalelse om initiativets forenelighed med konkurrencelovens § 6. Styrelsen påpeget, at det afhang af en konkret vurdering, om en brancheforenings indsamling og udveksling af informationer er lovlig. Der kunne dog navnlig lægges vægt på indholdet af de udvekslede informationer, strukturen på det relevante marked, informationernes detaljeringsgrad, alderen på de udvekslede informationer og om informationerne er tilgængelige for offentligheden. En brancheforenings udveksling af informationer vil være i strid med konkur-rencelovens § 6, hvis udvekslingen har til fonnål eller følge at begrænse konkur-rencen. Det er forbudt at udsende informationer til medlemmer, som kan bevirke, at medlemmerne ikke længere tilrettelægger deres egen markedsadfærd uaf-hængigt af viden om konkurrenters fortrolige informationer, og mindsker virk-somhedernes incitament til at konkurrere. Dog kan udsendelse af informationer, som er tilstrækkeligt aggregerede, i konkrete tilfælde, anses for lovlige.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Sport (sø)

Samhandeler

Ikke angivet