Mødedato: 26-06-2015

Vejledende udtalelse om Tagdækningssektionens ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde”

Resumé

Dansk Byggeri havde anmodet KFST om at vurdere et revideret udkast til Tagdækningssektionens standardforbehold ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde”. Planen var at standardforbeholdet skulle revideres og udvides til i sin helhed at gælde for en- og tofamiliehuse, og aftaler indgået på baggrund af AB-Forbruger. Formålet herved var at skabe større sikkerhed for både bygherre og entreprenør i form af udvidet krav om en brand- og stormskadeforsikring ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Det var i øvrigt frivilligt for Tagdækningssektionens medlemmer, om de vil benytte forbeholdet. Efter AB 92 § 8, stk. 1 og AB- Forbruger § 8, stk. 2 skal bygherre tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring ved om- eller tilbygning. Endvidere kan entreprenøren efter anmodning forlange at blive medtaget som sikret på forsikringspolicen. I praksis kan afgrænsningen mellem om- og tilbygning og reparations- og vedligeholdelsesarbejde i praksis være svær, hvilket kan medføre tab for en bygherrer. Det revideret udkast til standardforbehold søgte at adressere dette. KFST anførte at standardbetimgelser både kan fremme og skade konkurrencen hvorfor det altid er en konkret vurdering om et sådanne er lovligt. Hvis standardvilkåret vedrører et konkurrenceparameter, der er væsentlig på det konkrete marked, vil vilkåret som udgangspunkt være i strid med konkurrencelovens § 6. Dette gælder særligt standardvilkår, der direkte påvirker de priser, som kunderne skal betale for varen/tjenesteydelsen, dvs. vejledende priser og rabatter. Samlet fandt KFST ikke anledning til at udtrykke betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens § 6, idet der særligt blev lagt vægt på at vilkåret var frivilligt at benytte.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ikke angivet