Mødedato: 26-01-2000

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Resumé

Zurich Forsikring anmodede om en ikke-indgrebserklæring, subsidiært fritagelse. Konkurrencerådet fandt ikke, at aftalen var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og at derfor kunne meddeles ikke-indgrebserklæring. Konkurren-cerådet lagde vægt på, at der var tale om en vertikal aftale primært af teknisk, kommerciel karakter, at aftalen ikke havde markedspåvirk-ning fsva. markedet for formidling af private forsikringer. Konkurrencerådet lagde endvidere vægt på parternes position på markedet, herun-der særligt at ZF var en (mindre) aktør på aktør på de pågældende markeder, og ingen af de 14 forskellige pengeinstitutter havde en markeds-andel på over 1,5 % på landsplan.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet