Klage over DanAvl systemet

Konkurrencerådet fandt, på baggrund af klage, at Dansk Svineproduktion (DSP) særlige vilkår for Salgs- og Eksportforeningen for Avlssvin (SEA) DSP stillede som vilkår for Dan-avl besætninger, krævede forhåndsgodkendelse af køberne, var betænkelige i henhold til...

Prisforskel på coatede engangskatetre

Sagen vedrørte en klage indgivet af Odense kommune mod Coloplast Danmark A/S og Astra Tech A/S. Sagen omhandlede priserne på coatede engangskatetre. Det fandtes, at der ikke på det foreliggende grundlag hverken kunne statueres brud på konkurrencelovens § 6, stk. 1 om...

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til telelovenlov, I følge den daværende udformning heraf skulle Konkurrencerådet overfor Telestyrelsen afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt samtrafikaftaler indeholder vilkår, der udgjorde en overtrædelse af...