Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over konkurrencebegrænsning på markederne for planteværn, gødning, foder og premix, og gennemførte en kontrolundersøgelse den 29. januar 2013. Materialet, fremskaffet her, indikeret at der havde fundet en vis...

Anmeldelse af aftale om salg af naturgas fra Lulita-feltet

Parterne til Lulita Gassalgsaftalen anmeldte aftalen med henblik på at opnå en ikke- indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 og 11, stk. 5, respektive en individuel fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8. Aftalen vedrørte salg af naturgas fra...

Sikkerhedstillelse ved fakturering gennem indkøbsforening

Styrelsen behandlede i sagen en klage fra et medlem af en indkøbsforening over, at et krav om sikkerhedsstillelse som forudsætning for køb ved fakturering gennem foreningen skulle være urimeligt og i strid med konkurrenceloven. I henhold til indkøbsforeningens...

Ikke-indgrebs erklæring for aftale om eksport af ost til Japan

Styrelsen meddelte en erklæring efter konkurrencelovens §9 for Mejeriforeningens markedsordning for salg af visse ostetyper til videreforarbejdning i Japan. Styrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at aftalen omfattede under 3 pct. af den danske produktion af ost...

Post Danmarks håndtering af værdipost

Konkurrencestyrelsen meddelte Rådet, at Post Danmarks ændringer af forretningsbetingelser, og varsling af prisstigninger, for så vidt angår værdipost indeholdende rede penge ud fra de foreliggende oplysninger, ikke udgjorde et misbrug, jf. konkurrencelovens § 11,...